ورود به سامانه

آمار خلاصه   مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساری


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه شهروند تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 0.940 0.000 0.14 1.390 0.000 0.01 17.22 13.75 2.00 6.420 - - 122.0 1091. 135 21
سال جاری 0.040 0.000 0.05 0.580 0.000 0.01 4.090 20.09 0.00 20.56 17.00 4118 31.00 214.0 22 3

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0